ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร  ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2534 ในนามของโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี(สาขา) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งดินสอ  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี   มีเนื้อที่ทั้งหมด 55ไร่ 80  ตารางวา จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลแก่งดินสอเปิดทำการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2534 ต่อมาได้รับอนุมัติประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศจากกรมสามัญศึกษาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2538 และในปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยการบริหารงานของ นายคมสรร  รสดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี  และในปัจจุบัน นางสาววิไล  พังสอาด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร  มีนักเรียน  355   คน  
- ครูพระ 1 รูป
- ข้าราชการครู 9  คน  
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการเงิน และบัญชี   1   คน  
- คนสวน  1   คน  
- พนักงานขับรถ  1   คน
- ยาม 1 คน
            การจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตรที่ดี  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการอ่าน  ฟัง  พูด และเขียนสื่อความได้  โดยเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ