คณะผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน