สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนประกอบด้วย

เทียนไข  หมายถึง  ความสว่างทางปัญญา
หนังสือ  หมายถึง  แหล่งศึกษาหาความรู้      
ใบไม้  หมายถึง การเจริญเติบโต