วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 
          โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตามศักยภาพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน