พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าหมายของโรงเรียน

          1.  เร่งรณรงค์การศึกษาต่อของเยาวชนในพื้นที่ให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
          2. จัดหาแหล่งค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
          3.  จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
          4.  สร้างเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพในท้องถิ่นให้เยาวชน
          5.  สร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบในตนเองให้แก่นักเรียน
          6.  จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้น
          7.  พัฒนาบุคลาการอย่างต่อเนื่อง
          8.  พัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศให้สมบูรณ์มากขึ้น
          9.  มีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง