ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558