ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวิจิตรา คูณขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธวัช ศรีอินทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :