คณะผู้บริหาร

นางวิจิตรา คูณขุนทด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุธวัช ศรีอินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา