คณะผู้บริหาร

นางสาววิไล พังสอาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา