กลุ่มสาระฯภาษาไทย

พระครูวิริยกิจจานุกูล

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเจนจิรา มณีเนตร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนันทิดา สอิ้งรัมย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1