กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวญาณิศา พลกระจาย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุนารินทร์ ชัยเชด
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรัญญา ฆ้องเล็ก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2