กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกมลฉัตร ถาวรบุญ
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุพรรษา เนียมโงน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายไกรวิชญ์ จักรแก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2