กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกมลฉัตร ถาวรบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1