กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอาภัสรา ขาวเลี้ยว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายวัฒนพงศ์ เตรียมกรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชาตรี เทศราช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนันทิดา สอิ้งรัมย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายศราวุธ จันคณา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเจนจิรา มณีเนตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1