กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชาตรี เทศราช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทิดา สอิ้งรัมย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายศราวุท จันคณา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

อภิญญา จงพิมาย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1