กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอาภัสรา ขาวเลี้ยว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวัฒนพงศ์ เตรียมกรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายพัฒนพงษ์ น้อยวิบล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายไกรสิทธิ์ ศุภโสภาพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริวรรณ ผันประเสริฐ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2