กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา พันธ์ธงไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนงนุช คงถาวร
ครู คศ.3

พระครูวิริยกิจจานุกูล
ครูพระ