กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชนะชัย บุญล้อม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนงนุช คงถาวร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุกัญญา พันธ์ธงไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1