กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา พันธ์ธงไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนงนุช คงถาวร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

พระครูวิริยกิจจานุกูล
พระครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชนะชัย บุญล้อม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1