กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรัฐพล ร่วมใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรีดา ทองประสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2