กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรัฐพล ร่วมใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรีดา ทองประสงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2