กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปรีดา ทองประสงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายรัฐพล ร่วมใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2