กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอทิตยา อิสรพล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิริวรรณ หอมดอกไม้
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1