กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอุไรวรรณ ใยเยี่ยม
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1