กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอุไรวรรณ ใยเยี่ยม
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2