กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพัฒนพงษ์ น้อยวิบล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1