กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอินทิรา เทียนห้าว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศรีประไพ สีดอกไม้
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1