กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอินทิรา เทียนห้าว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายกมล น้อมในธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2